001    002    003    004    005    006   007     008    009    010
Гюнагь иш этген иман къардашынг 15 – Эгер иман къардашынг сагъа къаршы бир гюнагь иш этсе, тюз тюгюл затын ону тувра бетине айып этип айт. Эгер о сагъа тынгласа, оьзюнге иман къардаш къайтаргъан болурсан. 16 Эгер тынгламаса, «сёйлейген гьар сёз эки яда уьч адамны шагьатлыгъы булан токъташдырылсын» учун, оьзюнг булан дагъы да бир яда эки гиши алып бар. 17 Эгер иман къардашынг олагъа да тынгламаса, Магъа иман салгъанланы жыйынындагъылагъа айт. Олагъа да тынгламаса, сен огъар бир имансыз адамгъа яда ясакъчыгъа йимик къара. 18 Гертисин сёйлеймен сизге: дюньяда сен гери ургъан зат кёклерде гери урулажакъ ва дюньяда сен изну берген затгъа кёклерде изну берилежек. 19 Дагъы да сизге айтаман: эгер сизин арагъыздан экигиз тилемеге сюйген гьар затыгъызны гьакъында дюньяда разилешсегиз, не зат тилесегиз де, кёклердеги Атам ону кютежек. 20 Неге тюгюл де, Мени атымны тутуп, не ерде буса да бир ерде эки яда уьч адам бирче жыйылса, Мен де онда, оланы арасында, болажакъман. Гечмейген къулну гьакъында 21 Шо заман Петер гелип, Огъар: – Я Раббим! Магъа къаршы гюнагь ишлер этеген иман къардашымдан мен нече керен гечме герекмен? Етти керенми? – деп сорай. 22 Иса огъар булай дей: – Етти керен демеймен, етмиш керен етти деп айтаман. 23 Шо саялы Аллагьны гьакимлиги къулларындан борчларын къайтарып алмагъа сюйген бир пачагъа ошайдыр. 24 Къайтармагъа башлагъанда, пачаны янына огъар элли миллион алтын акъча борчу болгъан биревню гелтирелер. 25 Оьзюню борчун тёлемеге гючю болмагъаны саялы, пача къулну да, ону къатынын да, яшларын да, бар чакъы бары да мал-матагьын да сатып тёлесин деп буйрукъ эте. 26 Шо заман къул, ону алдында къапланып ятып: «Сабурлукъ эт! Мен сагъа барын да тёлежекмен», – деп ялбара. 27 Пача, къулуна рагьму этип, ону йибере, борчундан да гече. 28 Бу къул буса ондан чыкъгъанда, къул ёлдашларындан оьзюне юз гюмюш акъча борчлу болгъан башгъа бирисине къаршы болуп: «Борчунгну тёле!» – деп хырданындан тутуп, ону бува. 29 О заман ёлдашы, ону алдында тизлеринден туруп: «Биразгъа чыда, барын да тёлежекмен!» – деп ялбарып тилей. 30 Амма о чыдамагъа сюймей. Борчун тёлегинче, барып ону туснакъгъа салдыра. 31 Болгъан бу ишлени гёргенде, ону ёлдашлары бек къыйналалар, болгъан бары да затны пачагъа айталар.

https://pravbiblioteka.ru/reader/?bid=523745

7-8 Шакирттери тамак сатып алуу шаарга кетишкен. Ошол кезде бир самариялык аял кудуктан суу алганы келди. Ыйса андан: — Ичкенге суу берчи, — деп 9 — иудей болуп туруп, менден, самариялык аялдан суу кандай? — деп калды аял. Мындай дегени, иудейлердин самариялыктар менен такыр мамилеси болгон эмес. 10 — Эгер Кудайдын сага эмне бергиси келгенин жана суу сураган адамдын ким экенин анда сен Анын сурар ошондо Ал сага суусун бермек, — деди Ыйса ага. 11 — Мырза, — деди аял, — суу сузар жок экен, кудук болсо анан ошол суусун кайдан аласыз? 12 Же ушул кудукту калтырган атабыз Жакыптан да улуусузбу? Ал да, балдары да, малы да ушундан суу ичкен. 13 Ыйса ага мындай жооп берди: — Бул суудан ичкен адам кайра дагы суусайт. 14 Ал эми кимде-ким Мен берген суудан ичсе, ал суусабас болот. Мен суу анын ичинде тартуулоочу кайнар булакка айланат. 15 Анда аял: — Мырза, мага да ошол суудан Мен да мындан ары суу алам деп бул жерге келе бербейинчи, — деди. 16 Ыйса ага: — Барып, чакырып кел, — деди. 17 — Менин жок, — деди аял. — жок туура, — деди Ыйса. 18 — Сен беш жолу чыккан бирок эмес. Муну туура 19 Аял Ыйсага: — Мырза, пайгамбар жетип турат. 20 Бирок биздин ата-бабаларыбыз мына бул тоонун башында ийбадат кылышчу экен, ал эми силер, иудейлер, табынуучу жай Иерусалимде гана болуш керек дейсиздер, кайсынысы туура? — деди. 21 — Айтканыма ишен: асмандагы Атабызга бул тоонун башында жана Иерусалимде гана эмес, бардык жерде табына турган убакыт келет, — деп жооп берди Ыйса. 22 — Силер кимге табынып биз болсо билебиз. Анткени Кудай иудейлер аркылуу адамзатты куткармак. 23 Чыныгы табынуучулар Атабызга Рухун жетегинде, акыйкатты таанып табына турган убакыт келет. Ал тургай келип да калды. Атабыз ушундай табынуучуларды каалайт.

https://pravbiblioteka.ru/reader/?bid=523730

Иерусалимде 17 Иерусалимге келеристе, карындаштар бисти уткыды. 18 Эртезинде Павел бисле кожо Иаковко барды. Серкпедеги база ончозы келди. 19 Павел олорды уткыйла, иштеп калыктар ортодо Кудай нени айда берди. 20 Мыны угала, олор Кудайды алкап, Павелге айттылар: – канча кижи Кудайга ба, карындаш, олор ончозы улус. 21 калыктар ортодо ончо иудейлерди балдарын томдобозын, деп, туура барарына деп, сен керегинде олорго айткандар. 22 Айдарда, бис канайдаак? Улус эмтир, олор сени келген деп, угуп ийер эмей. 23 Сен айтканыбысла эт. Бисте Кудайга кижи бар. 24 Олорды алып, кожо арутал, баштарын кайчылап алзын деп, олор учун бер. Ол тушта сен керегинде укканы чын эмес, сен да деп, ончозы билип алар. 25 Кудайга калыктар керегинде айткажын, олорго бис самара ийип, олор андый деп чалуларга эдин, канын, бууп эдин балыр бойлорын чеберлезин деп 26 Айдарда, Павел бу улусты алып, олорло кожо аруталды. Эртезинде кирип, качан божоорын ла кажызы ла учун качан тайылга эдилерин Павелди каруулга алганы 27 божоп иудейлери Павелди улусты оны тудала, 28 кыйгырыжа бердилер: – улузы, болужыгар! Бу кижи кайда ла ончо улусты калыкка, ла бу удура туру. Керек дезе еллиндерди кийдирип, бу агару быртыткан. 29 Олор алдында калада оныла кожо Трофим деп кижизи учун Павел оны кийдирген деп санангандар. 30 кала кыймырап чыкты, улус келди. Павелди тудала, алып чыктылар, ол ло тарый эжиктерди ийдилер. 31 Олор Павелди турарда, бастыра Иерусалим деп, рим бажына табыш 32 Ол тургуза ла ла баштарын алып, олор ууланды. ла Павелди сокпой бардылар. 33 Айдарда, бажы Павелге базып келеле, оны каруулга алып, эки деп ол кем, нени эткен деп сурады. 34 Улус бир, экинчизи эки деп, кыйгырыжып турдылар. улам чынын билбей салала, ол Павелди шибееге апарзын деп 35 Павел текпижинде болордо, улуска кыстадып, оны кол бажына алып апарарга келишти. 36 улус ээчий барып,

https://pravbiblioteka.ru/reader/?bid=523707

Иса учунгъу эришивлюклер 49 – Мен дюньягъа от яндырмагъа гелгенмен, о къызышып янгъанны нече де сюемен. 50 Мен кёп уллу азаплар чегежекмен. Шо яшавгъа чыкъгъынча, Мени юрегим зарланып туражакъ. 51 Мен бу дюньягъа парахатлыкъ бермеге гелгенмен деп ойлаймысыз? Тюгюл деймен сизге, айрылыв гелтирмеге гелгенмен. 52 Гьалиден сонг бир уьйде яшайгъан беш адам бир-биринден айры болажакъ: уьчев экевге къаршы, экев уьчевге къаршы болажакъ. 53 Атасы уланына къаршы, уланы атасына къаршы, анасы къызына къаршы, къызы анасына къаршы, къайнанасы гелинине къаршы, гелини къайнанасына къаршы болажакъ. Заманны белгиси 54 Иса халкъгъа булай дей: – Гюнбатышдан булут гётерилип гелегенин гёрген заманда, сиз шоссагьат: «Янгур болажакъ», – деп айтасыз ва шолай болма да бола. 55 Къыбладан ел уьфюреген заманда: «Яллав болажакъ», – деп айтасыз, шолай болма да бола. 56 Гьей экиюзлюлер! Ерге ва кёкге къарап, чакъ нечик болажагъын англап билесиз, гьалиги заманны англамагъа неге болмайсыз дагъы? 57 Оьзюгюз учун не зат яхшы экенни неге оьзюгюз айырып болмайсыз? 58 Оьзю булан эришген адам булан дуванханагъа барагъанда, ону булан ёлда ярашмагъа къаст эт. о сени дуванчыны янына гелтирер, дуванчы да сени туснакъчыны къолуна берер, туснакъчы да сени туснакъгъа салар. 59 Сагъа айтаман: лап ахырынчы нохуратынга ерли борчунгну бермесенг, сен туснакъдан чыкъмассан. 13 Товбаны гьакъында 1 Шо заман биревлер гелип, Исагъа бир нече галилеялыланы гьакъында айталар. Пилат оланы ибадатханада къурбан соягъан заманында оьлтюрген болгъан. 2 Иса олагъа: – Олагъа шолай болгъанлыгъы къалгъан бары да галилеялылардан эсе оланы гюнагьы артыкъ экени саялы деп ойлашамысыз? 3 Тюгюл, башгъаланыкинден оланы гюнагьы кёп тюгюл деп айтаман Мен сизге. Амма товба этмесегиз, барыгъыз да олар йимик дагъытылып къалажакъсыз! 4 Яда уьстюне Силогьам къала авуп оьлген о он сегиз адам Ерусалимде яшайгъанланы барысындан да артыкъ гюнагьлы болгъан деп ойлашамысыз? 5 Тюгюл деп айтаман Мен сизге. Амма товба этмесегиз, барыгъыз да олар йимик дагъытылып къалажакъсыз! – дей.

https://pravbiblioteka.ru/reader/?bid=523745

Симеон. Из последней сцены мы видим, что в грехопадении виноваты и Адам, и жена его, (Адам в итоге повел себя гораздо хуже), и когда говорится, что грех вошел в нас через жену, подразумевается не особая ее вина, а механизм проникновения первородной испорченности. Ввиду того, что в идеале «Адам и жена его» – это и есть полноценный человек (имя Ева появляется уже после грехопадения и означает начало разобщенности), некоторые комментаторы аллегорически толкуют Адама как ум и Еву как сердце человека; т. о. первородный грех сначала поразил чувствительную сторону души, а затем уже разумную («вне Бога разум становится подобным животному и бесам» – свт. Григорий Палама ). Вообще говоря, в Библии и христианстве Адам – это не только первый человек или первое человечество. Слово Адам также означает «человек вообще», «генотип человека». Западно-христианской формулировке – «все грешат из-за вины Адама» – св. ап. Павел противопоставляет «генетический» взгляд: «в нем (в Адаме) все согрешили» ( ). Т. е. мы грешим «в Адаме», «вместе с Адамом », «как Адам». Мы все – это первый, или ветхий Адам. Понятие первородного греха описывает всеобщую испорченность человеческого рода, падшесть его, потенциальную греховность; отцы Церкви называют это «удобопреклонностью ко греху». (Но сия удобопреклонность не означает фатальной неизбежности совершения греха.) Дальнейшее повествование 3 гл. касается проклятия змея, осуждения людей и изгнания их из рая. Но то, что называется изгнанием, является результатом уже осуществившейся по вине человека потери рая в смысле духовном. Непослушание, нераскаянность и богоотвержение после грехопадения привели к тому, что прежняя жизнь с Богом была уничтожена.

https://azbyka.ru/otechnik/Biblia/vvedenie-v-vethi...

36 Адам баласынын душмандары — 37 Атасын же энесин Менден артык адам Мага жарабайт. Баласын же кызын Менден артык адам Мага жарабайт. 38 Ошондой эле айкаш жыгачын Мени ээрчиген адам да Мага жарабайт. 39 аяган адам аны сактамак турсун жоготуп алат, ал эми ким Мен жоготсо, ал аны кайрадан табат. Чыныгы сыйлык 40 Ким силерди кабыл алса, Мени кабыл алганы, ал эми ким Мени кабыл алса, Мени Жибергенди кабыл алганы. 41 Пайгамбарды пайгамбар катары кабыл алган адам, пайгамбарга бериле турган сыйлыкты алат. Кудайдын каалоосу менен жашаган адамды Кудайдын каалоосу менен жашаган адам катары кабыл алган адам, Кудайдын каалоосундай жашаган адамга бериле турган сыйлыкты алат. 42 Шакирттеримдин кичинесин Менин шакиртим катары кабыл алып, бир чыны муздак суу берсе, анда, силерге чын айтам, ал адам сыйлыгын алат. 11 1 Ыйса он эки шакиртине насаат-буйруктарын айтып ал жерден кетти да, Галилеянын шаарларына таалим берип, Жакшы Кабарды жар салууга Ыйса жана Жакыя 2 Ал эми Жакыя болсо Машаяктын кылган иштери тууралуу отурган жеринен кабардар болду. Ошондо ал шакирттерин Ыйсага жиберип: 3 «Келе турган Куткаруучу же башканы керекпи?»— деп суратты. 4 Ыйса аларга: — Баргыла, Жакыяга айтып бергиле: 5 сокурлардын буту шал болгондор басып, пес оорулуулар айыгып, угуп, кайра тирилип, жакырларга Жакшы Кабар тарап жатат. 6 Ушул кылгандарымды туруп, Менин ким экенимен шек санабаган адам бактылуу, — деп жооп берди. 7 Жакыя жиберген адамдар кеткенде, Ыйса элге Жакыя тууралуу мындай деди: — Ээн талаага эмнени эле? Шамал термелткен камыштыбы? 8 Айткылачы, деги эмнени деп эле? Кооз кийимчен адамдыбы? Кооз кийимчендер ал жакта эмес, тигине, алар падыша сарайларда. 9 Анда эмнени Пайгамбардыбы? Ооба! Силерге айтып коёюн: ал пайгамбардан да улуу. 10 Ыйык Жазууларда Кудай: «Мына, Сенин кабарчымды жиберемин, ал Сенден мурда барып, басар даярдайт»,— деп ушул адам айткан.

https://pravbiblioteka.ru/reader/?bid=523730

20 – Етти экмекни дёрт минг адамгъа пайлагъанда, къалгъан затдан нече земгилни толтуруп жыйдыгъыз? – деп сорай Иса. – Етти, – деп жавап берелер олар. 21 Шо заман Иса олагъа: – Неге сиз гьали де англамайсыз? – дей. Байтсайдада сокъурну сав этив 22 Иса якъчылары булан Байтсайдагъа геле. Онда къолун тийдирсин деп тилеп, Ону янына бир сокъур адамны гелтирелер. 23 Иса сокъурну къолундан тутуп, ону юртдан чыгъара. Сонг ону гёзлерине тюкюрюгюн тийдирип, ону уьстюне къолларын сала ва: – Гьеч зат гёремисен? – деп сорай. 24 Бу адам къарап: – Мен адамланы гёремен, олар тереклер йимик, тек олар юрюйлер, – дей. 25 Сонг Иса къолларын дагъы да ону гёзлерине сала. Бу адам гёзлерин ачып къарай. Ону гёзлери ачыла ва дагъы да къайтып яхшы гёреген бола. 26 Иса ону: – Уьюнге бар, амма юртгъа гирме, – деп йибере. Петерни мюкюрлюгю 27 Мундан таба Иса якъчылары да булан бирге Филиппа Къайсарияны юртларына багъып бара. О якъчыларына: – Адамлар Мени ким деп гьисап эте? – деп сорай. 28 – Бирлери Ягьия пайхаммар, башгъалары Илияс, биревюлери буса пайхаммарланы бириси деп гьисап эте, – деп жавап берелер якъчылары Огъар. 29 – Сиз Мен кимдир деп ойлашасыз? – деп сорай Иса олагъа. – Сен Месигьсен! – деп жавап бере Петер. 30 Оьзюню гьакъында гьеч биревге де сёйлемесин деп, Иса олагъа къатты кюйде бувара. Иса Оьзюне болажакъ азапланы гьакъында айта 31 Иса олагъа Оьзю, Инсанны Уланы, кёп азап чекмеге герекли болажагъын, тамазалар , баш дин къуллукъчулар ва дин алимлер Оьзюн инкар этежегин, оьлтюрюлежегин ва уьч гюнден сонг къайтып тирилежегин айтмагъа башлай. 32 Шону гьакъында Иса олагъа ачыкъдан айта. Петер буса, Исаны бир якъгъа чакъырып, Огъар къаршы чыгъып сёйлемеге башлай.

https://pravbiblioteka.ru/reader/?bid=523745

12 Шо сёзлерден сонг Пилат Ону чыгъарып йиберип къоймагъа кюй излей. Ягьудилер буса: – Эгер сен Ону йиберсенг, сен Румну пачасыны досту тюгюлсен! Оьзюн пачаман деп билдиреген гьар ким Румну пачасыны душманыдыр! – дейлер. 13 Бу сёзлени эшитгенде, Исаны къыргъа чыгъарып, Пилат дуванчыны шанжалында олтура. Шо шанжал «Таш тёшев», ягьудиче «Габбата» деп айтылагъан ерде болгъан. 14 Бу ишлер бары да жумагюн, Пасхагъа гьазирлик гёреген гюн тюш вакътилерде бола. Пилат ягьудилеге: – Муна сизге пачагъыз! – дей. 15 – болсун О! болсун! Ону хачгъа ил! – деп къычыралар олар. – Шолаймы? Сизин пачагъызны мен хачгъа илгенни сюемисиз? – дей Пилат олагъа. – Бизин Румну пачасындан къайры башгъа пачабыз ёкъ, – деп жавап бере баш дин къуллукъчулар. 16 Шо заман хачгъа илмек учун, Пилат Исаны оланы къолуна бере. Исаны хачгъа илелер Сонг Исаны тутуп алып юрюйлер. 17 Оьзюн илежек хачны да гётерип, О «Такъаны ери», ягьудиче «Голгота» деп айтылагъан ерге чыгъа. 18 Шонда Исаны, Ону булан бирче дагъы да экевню хачгъа илелер. Оланы бири Исаны онг ягъында, биревюсю сол ягъында, Иса буса орталыгъында бола. 19 Пилат такътагъа: «Назаретли Иса, ягьудилени пачасы», – деп яздырып, ону хачгъа къакъдыра. 20 Ягьудилерден кёплер шо язывну охуйлар, неге тюгюл Исаны хачгъа илген ер шагьарны ювугъунда болгъан. О языв такътагъа ягьудиче, латинче ва грекче язылгъан болгъан. 21 Шогъар гёре ягьудилени баш дин къуллукъчулары Пилатгъа: – «Ягьудилени пачасы», – деп тюгюл, «Бу Адам ягьудилени пачасыман», – дей эди деп яз, – дейлер. 22 – Язгъанымны язгъанмандыр, – деп жавап бере Пилат. 23 Исаны хачгъа илгенден сонг, къаравуллар Ону опуракъларын гелтирип, гьарисине бир пай этип, дёртге бёлелер. Олар абасын да гелтирелер. Аба тигивсюз, туташ бир къумачдан согъулуп этилген болгъан. 24 Сонг олар бир-бирине: – Муну йыртып пайлап турмайыкъ, чёп салайыкъ, чёп чыкъгъанныки болур, – дейлер. Бу затлар Сыйлы Язывларда булай язылгъан сёзлер яшавгъа чыкъсын учун бола: Опуракъларымны оьз арасында пайладылар, абамны буса чёп салып алдылар.

https://pravbiblioteka.ru/reader/?bid=523745

Фарисейлени ва саддукейлени маясы 5 Исаны якъчылары кёлню бириси ягъына чыгъалар, экмеклени буса алмагъа унутуп къалалар. 6 Иса олагъа: – Вёрегиз, фарисейлени де, саддукейлени де маясындан сакъ туругъуз! – дей. 7 Олар оьз арасында: – Гьали биз экмеклени алмай къойгъаныбыз саялы, булай айтадыр, – деп сёйлейлер. 8 Якъчылары не айтагъанны билип, Иса олагъа булай дей: – Гьей имандан языкълар! Экмеклени гелтирмегенигизни гьакъында неге сёйлейсиз? 9 Гертилей де, сиз шону гьали де англамаймысыз? Беш минг адамгъа беш экмекни ашатып тойдургъаныгъызны, артыкъ къалгъанындан дагъы да нече земгилни жыйгъаныгъызны унутгъанмысыз? 10 Дёрт минг адамгъа ашатып тойдургъан етти экмекни, нече земгилни къойгъаныгъызны унутгъанмысыз? 11 Мен сизге экмекни гьакъында тюгюл, фарисейлени де, саддукейлени де маясындан сакъ туругъуз деп айтагъанны неге англамайсыз? 12 Шо заман олар, экмек маясындан тюгюл, фарисейлер ва саддукейлер уьйретеген затлардан сакъ турма герекни айтагъанны англайлар. Петер Иса Месигь къутгъарывчу экенге шагьатлыкъ эте 13 Филиппа Къайсарияны къырыйларына гелген заманда, Иса якъчыларына: – Халкъ Инсанны Уланын ким деп гьисап эте? – деп сорай. 14 – Бирлери Ягьия пайхаммар, башгъалары Илияс, биревюлери буса Еремия яда пайхаммарланы бириси деп гьисап эте, – деп жавап берелер олар. 15 – Сиз оьзюгюз Мени ким деп гьисап этесиз? – деп сорай Иса олагъа. 16 Симон деп айтылагъан Петер: – Сен гьакъ Аллагьны Уланысан, Месигьсен, – деп жавап бере. 17 О заман Иса булай дей: – Насипли адамсан сен, Юнусну уланы Симон. Неге тюгюл де, бу затны сагъа инсанлар тюгюл, Мени кёклердеги Атам ачыкъ этди. 18 Шо саялы Мен де сагъа айтаман: сен Петерсен, ярсан . Магъа иман салгъанланы жыйынын да Мен бу «Ярны» уьстюнде къуражакъман. Жагьаннемни гючлери ондан уьстюн чыкъмас. 19 Аллагьны гьакимлигини ачгъычларын Мен сагъа бережекмен. Дюньяда сен гери ургъан зат кёклерде де гери урулажакъ, дюньяда сен изну берген затгъа кёклерде де изну берилежек. 20 Сонг Иса якъчыларына Оьзю Месигь экенни биревге де айтмасын деп бувара.

https://pravbiblioteka.ru/reader/?bid=523745

16 Иса огъар булай дей: – Бир адам, уллу къонакълыкъ этмеге сююп, кёп къонакълар чакъыргъан болгъан. 17 Тепсиде олтурмагъа вакъти гелгенде, чакъырылгъанлагъа: «Гелигиз, бары да зат гьазир болду», – деп айтмакъ учун, о къулун йибере. 18 Барысы да, бир-бири булан сёйлешгенде йимик, багъышлап къоймакъны тилемеге башлайлар. Биринчиси: «Мен бир ер сатып алгъанман, барып шогъар къарамагъа герекмен. Тилеймен сагъа, мени багъышлап къой», – деп айтып гете. 19 Экинчиси: «Мен беш жут оьгюз сатып алгъанман, шоланы сынап къарамагъа бараман. Тилеймен сагъа, мени багъышлап къой», – дей. 20 Уьчюнчюсю: «Мен янгы къатын алгъанман, шо саялы гелип болмайман», – дей. 21 Къайтып гелип, къул шону оьзюню есине билдире. Шо заман ачувлангъан уьй еси: «Тез барып, шагьарны орамларындагъы ва тыгъырыкъларындагъы бары да пакъырланы, сакъатланы, акъсакъланы ва сокъурланы мунда жыйып гелтир», – деп буюра къулуна. 22 «Бийим, сен буюргъан кюйде этгенмен, тепсиде дагъыдалагъа олтурма ерлер бар», – деп жавап бере къул. 23 Шо заман еси къулуна: «Барып ёл бойлардан ва чыр тюплерден ахтарып къара, адамлар гелеген кюй болсун, уьюм халкъдан толсун. 24 Муна айта тураман сагъа: шо алда чакъырылгъанлардан бириси де мени уьюмде тепсиде олтурмажакъ», – дей. Исаны якъчылары 25 Иса булан бирге кёп адам гетип бара болгъан. Бурулуп къарап, Иса олагъа булай дей: 26 – Эгер яныма гелегенлер оьзюню атасындан, анасындан, къатынындан ва яшларындан, агъа-инилеринден ва къызардашларындан, гьатта оьзюню яшавундан эсе Мени артыкъ сюймей буса, о якъчым болуп болмас. 27 Оьзюню хачын да гётерип, Мени артыма тюшмейген адам Мени якъчым болуп болмас. 28 Сизин биригиз, бийик къала къурмагъа сюйгенде, ону тамамламакъ учун, тарыкълы харжы бармы-ёкъму деп, бир алдын олтуруп гьисабын этмесми? 29 Шолай болмаса, о кюрчюсюн салып, ишин битдирип болмай къалар. Шо заманда ону гёргенлер барысы да огъар кюлеп: 30 «Бу адам къурмагъа чы башлады, амма битдирмеге гючю етишмеди», – деп сёйлемеге башламасмылар? 31 Яда бир пача башгъа пачагъа къаршы дав этмеге бара буса, он минг асгер булан о оьзюню уьстюне гелеген йигирма минг асгерге гючю чатармы яда чатмасмы деп, бир алдын олтуруп гьисап этмесми? 32 Гючю чатмай деп гьисап эте буса, огъар элчилер йиберип, о ярашывлукъ этмекни тилер. 33 Сиз де шолай: бары да бар-ёгъугъузну инкар этмесегиз, Мени якъчым болуп болмассыз.

https://pravbiblioteka.ru/reader/?bid=523745

   001    002    003    004    005    006   007     008    009    010