001     002    003    004    005    006    007    008    009    010
8 Хожайыны ис ушын Себеби бул адамлары арасында балаларынан 9 сизлерге бул пайдаланып дос бул олар сизлерди 10 Кишкене исте исенимли адам исте де исенимли болады, ал кишкене исте адам исте де болмайды. 11 Солай етип, егер сизлер бул ким сизлерге исенип тапсырады? 12 Егер сизлер тийисли ким сизлерге береди? 13 бир хызметши еки хызмет ете алмайды. ол жек екиншисин ямаса болып, екиншисине итибарсыз Сизлер бирдей хызмет ете алмайсызлар. 14 парисейлер еситип, Ийсаны 15 Ийса былай деди: – Сизлер адамлар алдында биледи. Адамлар деп алдында жеркенишли. 16 дейин Мухаддес Нызам болды. Сол баслап, Хош Хабар киятыр бир адам салып 17 Мухаддес Нызамнан бир аспан болып 18 менен ажырасып, бир адам неке болады. адам да неке болады. Тиленши Лазар бай тымсал 19 – кийимлер кийип, зыяпатлар бир бай адам болыпты. 20 алдында денесин жара Лазар атлы бир тиленши жатады екен. 21 Ол дастурханынан менен етипти. Ийтлер де келип, жараларын жалап кетеди екен. 22 келгенде тиленши болып, периштелер оны жанына алып барыпты. Бай адам да болып, оны жерлепти. 23 Бай отында азап шегип атырып, басын алыста Ибрайымды Лазарды 24 Ол «Ибрайым ата, ете Лазарды жибер, ол ушын басып, тилиме тамызсын. Себеби мен бул от ишинде атырман», – депти. 25 Ибрайым «Балам, сен тек ал умытпа. Енди болса, ол бул жерде жубаныш ал сен 26 сизлер менен бул жерден сизлерге алмайды ол жерден де бизлерге ким алмайды», – депти. 27 Сонда бай адам: «Ата, олай болса, сеннен Лазарды жибер. 28 бес бар. Олар да бул азап жерге ушын ол барып, оларды ескертсин», – депти. 29 Ибрайым «Оларда Оларды – депти. 30 Ал бай адам: Ибрайым ата! егер тирилип барса, етеди», – депти. 31 Сонда Ибрайым «Егер менен тирилсе де, исенбейди», – деп берипти.

https://pravbiblioteka.ru/reader/?bid=523717

13 Шогъар гёре англашылмайгъан тиллерде сёйлейген адам оьзю сёйлейген затларын англатып болагъан да болсун деп дуа этмеге герек. 14 Эгер мен англашылмайгъан тилде дуа эте бусам, ругьум да дуа эте, амма гьакъылым ортакъчылыкъ этмей. 15 Шолай болгъанда, мен не этме герекмен? Бир ругьум булан дуа этежекмен, бир де гьакъылым булан дуа этежекмен. Бир ругьум булан йырлажакъман, бир де гьакъылым булан йырлажакъман. 16 Эгер янгыз ругьунг булан Аллагьгъа макътав эте бусанг, сен не сёйлейгенни билмейген бир адам сен этеген шюкюр дуангны артындан: «Амин, я Аллагь», – деп нечик айтсын? Сен айтагъан затны о англамай чы! 17 Сен Аллагьгъа яхшы шюкюр эте болма ярайсан, амма башгъа адам учун ондан бир пайда да ёкъ. 18 Англашылмайгъан тиллерде мен сизден барыгъыздан да кёп сёйлейгениме Аллагьгъа шюкюр этемен. 19 Амма иманлыланы жыйынында англашылмайгъан бир тилде он минг сёз сёйлемекден эсе, башгъаланы да уьйретмек учун, гьакъылым булан беш сёз сёйлемеге сюер эдим. 20 Къардашларым, гьакъылда яшлар йимик болуп къалмагъыз. Яманлыкъда яшлар йимик затны англап битмейген кюйде, амма гьакъылда гьакъылбалыкъ болгъан адамлар йимик болугъуз! 21 Мусаны Къанунунда Раббибиз булай айтды чы: Бу халкъгъа Мен башгъа тиллер ва ят халкъланы авзу булан сёйлежекмен, амма шо заманда да олар Магъа тынгламажакълар. 22 Булайлыкъда, англашылмайгъан тиллерде сёйлемек Исагъа иман салгъанлар учун тюгюл, имансызлар учун бир белги. Аллагьны атындан сёйлемек буса имансызлар учун тюгюл, Исагъа иман салгъанлар учун бир белги. 23 Эгер Исагъа иман салгъанлар жыйылып, барысы да англашылмайгъан тиллерде сёйлемеге башласа ва шонда сизин яныгъызгъа шо тиллени англамайгъан яда имансыз адамлар гелсе, сиз гьакъылыгъызны тас этгенсиз деп айтмасмы? 24 Эгер сиз барыгъыз да Аллагьны атындан сёйлей бусагъыз ва сизин арагъызгъа не болуп турагъанны англамайгъан яда имансыз бир адам гелсе, сёйленеген бары да сёзлер ону гюнагьлы ва айыплы экенине тюшюндюрежек. 25 Шолайлыкъда, ону юрек сырлары ачылажакъ, о баш уруп Аллагьгъа сужда этежек ва: «Гертилей де, Аллагь сизин арагъызда!» – деп айтажакъ.

https://pravbiblioteka.ru/reader/?bid=523745

30 Олар айтды-къуйтдуну юрютелер, бугьтан этелер, Аллагьны сюймейлер, башгъаланы хатирин къалдыралар, макътаналар, башгъалагъа яманлыкъ этелер, ата-анасына тынгламайлар. 31 Олар англавсузлар, берген сёзюнде турмайлар, биревге де яхшылыкъ ва рагьму этмейлер. 32 Аллагьны Къанунуна гёре шолай ишлер булан машгъул болагъанлар оьлюмге лайыкълы экенни билсе де, олар янгыз шолай этелер ва шо ёлда юрюйлер, башгъалар шолай этегенни де арив гёрелер. 2 Аллагьны адилли дуваны 1 Сен оьзгелени айыплайгъанда, оьзюнг айыплы боларсан. Сен оьзгелени айыплайгъанда, оьз-оьзюнгню айыплайгъан боласан, неге тюгюл де оьзюнг де тап шо кюйде иш гёресен чи. 2 Биз булай ишлер булан машгъул болагъанлагъа къаршы Аллагьны адилли дуваны барны билебиз. 3 Булай ишлер булан машгъул болагъанланы айыплап, оьзю де шолай ишлени юрютеген гьей адам! Сен оьзюнг Аллагьны дуванындан къутулуп болурман деп, гертилей де, эсинге гелеми? 4 Балики де, сен Ону зор рагьмусун, сабурлугъун ва чыдамлыгъын гёрюп ярамайсандыр? Аллагьны рагьмусу сени товба этивге бакъдырагъанын сен англамаймысан дагъы? 5 Амма сен хырчасан, товба этмеге де сюймейсен. Аллагьны жазасы берилеген гюнюне сен оьзюнге жазаны хазналарын жыясан. Шо гюн Аллагьны адилли дуваны этилежек. 6 Шо гюн Аллагь гьар кимге оьзюню амалларына гёре бережек. 7 Даим этеген яхшы ишлери булан макътавлукъну, гьюрметни ва оьлмесликни ахтарагъанлагъа О даимлик яшав бережек. 8 Амма янгыз оьз пайдасыны гьайындагъылагъа, гьакъ ёл булан юрюмейгенлеге ва яманлыкъны ёлун танглагъанлагъа буса Аллагь Оьзюню къазапланывун ва жазасын гёрсетежек. 9 Яман ишлер этеген гьар адамгъа – биринчилей ягьудилеге, сонг ят халкълагъа, О къайгъы ва азап гелтирежек! 10 Яхшы ишлер этеген гьар адамгъа буса – биринчилей ягьудилеге, сонг ят халкълагъа, Аллагь макътавлукъ, гьюрмет ва парахатлыкъ бережек! 11 Аллагь дуван этегенде, гьеч биревню айырмай.

https://pravbiblioteka.ru/reader/?bid=523745

29 Тиги болсо актагысы келип: — А менин жакын адамым ким? — деп сурады. 30 Ошондо Ыйса мындай ибарат менен жооп берди: — Бир адам Иерусалимден Иерихон шаарына келе жатып, жолдо каракчыларга туш болот. Алар анын кийимин сыйрып алып, аябай сабап, чала кылып таштап кетишет. 31 Ошол жол менен бир динкызматчы бара жаткан. Ал бул кишини жолдун аркы жээги менен кыя басып, кетет. 32 Дагы бир лебит ушул жол менен бара жатып, бул адамды жолдун аркы жээги менен кыя басып, кетет. 33 бир самариялык жолоочу келет. Ал бул кишини боору ооруп, 34 жанына басып келип, жарааттарын шарап менен жууп, май менен майлап, эшегине артып, мейманканага алып барып, ага кам 35 Кийинки мейманкананын ээсине эки берип: «Бу кишиге кам кой. Эгер артык чыгым кайтканымда кайрып берем», — дейт. 36 Эми сен кандай деп ушул кимиси каракчыларга туш болгон кишиге жакын адам болот? 37 Мыйзамчыл Ыйсага карап: — Албетте, кайрым кылганы, — деп жооп берди. — Бар, сен да ушундай кыл! — деди Ыйса ага. Адам баласы нерсе — Ыйсанын жанында болуу 38 Ыйса шакирттери менен жолун улантып келе жатып, бир айылга келди. Бул айылдан Марта деген бир аял Аны тосуп алды. 39 Бул аялдын Мариям аттуу бар эле. Ал Ыйсанын аяк жагына олтуруп алып, угуп жатты. 40 Марта болсо конокту жакшылап камын ойлоп, убара тартып Ал Ыйсанын алдына келип: — Таксыр, кызматтын баарын жалгыз мага таштап койгону сизге баары бирби? Ага айтып мага жардамдашсын, — деди. 41 — Ээ, Марта, Марта! — деди ага Ыйса, — сен убара болуп, 42 Бирок — бир эле нерсе. Мариям жакшы жагын тандап алды, муну андан эч ким тартып ала албайт. 11 Сыйынуу тууралуу таалим 1 Бир Ыйса бир жерде сыйынып отурду. Ал сыйынуусун аяктаганда, шакирттеринин бири: — Эгебиз, Жакыя шакирттерине сен да бизге сыйынганды — деди.

https://pravbiblioteka.ru/reader/?bid=523730

– Буланы мундан алып тайдырыгъыз. Мени Атамны уьюн базаргъа айландырмагъыз! – дей. 17 Шонда Исаны якъчылары Сыйлы Язывларда: «Сени уьюнге бакъгъан сююв мени ялындай яндыражакъ», – деп язылгъан сёзню эсге алалар. 18 Ягьудилени башчылары Огъар: – Шолай этмеге ихтиярынг барны Сен бизге не аламат булан гёрсетежексен? – деп сорайлар. 19 – Бу ибадатхананы бузугъуз. Уьч гюнден Мен муну къайтарып тургъузарман, – деп жавап бере Иса олагъа. 20 – Бу ибадатхана къыркъ алты йыл къурулгъан. Сен муну уьч гюнден тургъузажакъмысан? – дейлер олар Огъар. 21 Иса буса ибадатхана демек булан Оьзюню къаркъарасы гьакъында айтгъан. 22 Иса оьлюмден тирилгенде, якъчылары О сёйлеген бу сёзлени эсге алгъанлар ва Сыйлы Язывлагъа да, Иса айтгъан сёзлеге де инангъанлар. 23 Иса Ерусалимде ягьуди Пасха байрамда гёрсетген аламатларына къарап, кёплер Огъар иман салалар. 24 Амма, инсанланы юреклерин билегени саялы, Иса олагъа инанып битмей. 25 Инсанны гьакъында Огъар гьеч биревню де англатыв бергени тарыкъ болмагъан. Неге тюгюл де, инсанны ичинде не барны О Оьзю биле болгъан. 3 Иса ва Никодим 1 Ягьудилени башчыларыны арасында Никодим деген бир фарисей болгъан. 2 Бу адам, гече Исаны янына гелип, Огъар: – Устаз, биз Сени Аллагь Оьзюню ёлун гёрсетмек учун йибергенин билебиз. Неге тюгюл де, Аллагь оьзюне кёмек этмеген гиши Сен гёрсетеген аламатланы гёрсетип болмас эди, – дей. 3 – Гертисин сёйлеймен сагъа: янгыдан тувмагъан бирев де Аллагьны гьакимлигини тюбюне тюшмес! – деп жавап бере Иса огъар. 4 – Къарт болгъан адам янгыдан нечик тувуп бола? Анасыны къарнына къайтып гирип, янгыдан тувмагъа боламы? – деп сорай Никодим Огъар. 5 Иса булай жавап бере: – Гертисин сёйлеймен сагъа: адам сувдан ва Аллагьны Ругьундан тувмаса, о Аллагьны гьакимлигини тюбюне тюшмес! 6 Къаркъарадан тувгъан къаркъара бола, Ругьдан тувгъан буса ругь бола. 7 Сагъа: «Янгыдан тувма герексиз», – дейгениме тамаша болма. 8 Ел сюйген еринде эшер, сен ону сесин эшитесен. Къайдан гелегенин ва къайда гетегенин буса билмейсен. Ругьдан тувгъан гьар ким булан да шолай бола.

https://pravbiblioteka.ru/reader/?bid=523745

– Дагъы да Ягьудеягъа барайыкъ, – дей. 8 – Устаз! Бираз алдын ягьудилер Сени таш урушгъа тутма сюйген эдилер, Сен буса дагъы да къайтып онда барма сюемисен? – дейлер якъчылары Огъар. 9 – Гюнде он эки сагьат болмаймы? Гюндюз юрюйген адам сюрюнмей, неге тюгюл о бу дюньяны ярыгъын гёре. 10 Гече юрюген сюрюне, неге тюгюл ярыкъ болмай, – деп жавап бере Иса. 11 Шолай да айтып, О: – Бизин къурдашыбыз Лазар юхлай, Мен барып ону уятайым, – деп къоша. 12 – Я Рабби, юхлап болгъан буса, о къолайгъа къайтар, – дейлер якъчылары. 13 Иса Лазарны оьлюмю гьакъында айтгъан болгъан, олар буса ону гертиден де юхлайгъаны гьакъында сёйлей деп ойлашалар. 14 Шо заман Иса тувра булай дей: – Лазар оьлген. 15 Мени онда болмагъаныма сизин учун сююнемен. Гьали сизге Магъа иман салмагъа имканлыкъ болажакъ. Юрюгюз, энни ону янына барайыкъ. 16 Оьзюне Эгиз деп айтылагъан Тома Исаны якъчыларына: – Юрюгюз, Ону булан бирче биз де оьлейик! – дей. Мартаны ва Мариямны ясы 17 Гелгенде, Иса Лазар къабурда ятагъаны дёрт гюн болагъанны биле. 18 Байтания Ерусалимден уьч чакъырым мезгил ариде ерлешген болгъан. 19 Эркъардашы оьлгени саялы, гёнгюн алмакъ учун, ягьудилени бир кёплери Мартаны ва Мариямны янына гелелер. 20 Исаны гелегенин эшитгенде, Марта шоссагьат Ону къаршылама чыгъа, Мариям буса уьйде олтуруп къала. 21 Шо заман Марта Исагъа: – Я Рабби, эгер Сен мунда болгъан эдинг буса, эркъардашым оьлмес эди! 22 Гьали де мен билемен, Аллагьдан Сен не зат тилесенг де, Аллагь Сагъа бережек, – дей. 23 – Сени эркъардашынг къайтып тирилежек, – дей Иса огъар. 24 – Билемен, къыяматгюн оьлюлер тирилегенде, тирилежек, – дей Марта Огъар. 25 – Тирилив де, яшав да Менмен. Магъа иман салагъан оьлгенден сонг да яшажакъ. 26 Гьар-бир яшайгъан адам ва Магъа иман салагъан адам бир заманда да оьлмежек. Бугъар сен инанамысан? – дей Иса огъар. 27 Марта да Огъар булай дей: – Дюр, Раббим, инанаман. Бу дюньягъа гелмеге герекли Аллагьны Уланы ва Месигь Сенсен. 28 Бу сёзлени айтгъандан сонг, Марта, къызардашы Мариямны чакъырып, огъар яшыртгъын:

https://pravbiblioteka.ru/reader/?bid=523745

5 Аллагь бир малайикге де булай айтмады: Сен Мени Уланымсан. Мен бугюн Сени Атанг болдум. Мен Ону Атасы болажакъман, О да Мени Уланым болажакъ. 6 Оьзюню бютюн аламдан да алда тувгъан Уланын дюньягъа йиберип, Аллагь булай айтды: Аллагьны бары да малайиклери Огъар сужда этсинлер. 7 Малайиклени гьакъында да Аллагь булай айтды: О Оьзюню малайиклерин елге ошайгъан, къуллукъчуларын да отну ялынына ошайгъан этди. 8 Амма Уланына булай айтды: Сени тахынг гьар даим де болажакъ, гьей Аллагь! Сени пачалыгъынгда адилли кюйде ёлбашчылыкъ этилежек. 9 Сен адилликни сюйдюнг, яманлыкъны гёрюп ярамадынг. Шо саялы да Аллагь, Сени Аллагьынг, ёлдашларынгдан эсе Сагъа артыкъ сююнч берди. 10 Аллагь дагъы да булай айтды: Я Рабби! Башлап Сен ерни кюрчюсюн салдынг. Кёклени де Сен къолларынг булан яратдынг. 11 Ер ва кёклер ёкъ болажакълар, амма Сен даим къалажакъсан. Олар опуракъ йимик эсгиленип, тозулажакъ. 12 Сен оланы опуракъ йимик, чырмап тайдырып, янгылары булан алышдыражакъсан. Амма Сен алышынмажакъсан ва Сени йылларынг тюгенмежек! 13 Аллагь бир малайикге бир заманда да булай айтмады: Душманларынгны Сени аякъ тюбюнге салгъынча, Мени онг ягъымда олтуруп тур. 14 Малайиклер къутгъарылажакъ адамлагъа къуллукъ этмек учун йиберилген ругьлар тюгюлмю? 2 Къутгъарылывну гьакъындагъы хабаргъа тергев бакъдырыв 1 Тюз ёлну тас этмес учун, биз эшитгенлерибизге кёп тергев берип къарамагъа герекбиз. 2 Малайиклерден таба билдирилген сёзлер герти болуп чыкъгъан сонг, шо сёзлени юрютмеген ва олагъа тынглавсузлукъ этген гьар адам адилли кюйде жазаланды. 3 Биз шолай уллу къутгъарылывгъа агьамият бермей бусакъ, жазадан нечик къутулмагъа болурбуз? Шону чу Раббибиз билдирди ва шону Ондан эшитгенлер бизге гертиледилер. 4 Шо хабарны Аллагь гьар тюрлю аламатлар, гьайранлыкълар, муъжизатлар булан ва Оьзюню Ругьуну савгъатлары булан гертиледи. Шо савгъатланы да О инсанлагъа Оьзю сюйген кюйде пайлады. Инсанланы къутгъармакъ учун, Месигь олардай болуп къалды 5 Биз айтагъан гележекдеги дюньягъа Аллагь малайиклени башчылар этип салмады. 6 Сыйлы Язывларда бирев булай айтгъан ер бар:

https://pravbiblioteka.ru/reader/?bid=523745

32 Иса булан жинаятчылыкъ этген дагъы да эки адамны да оьлтюрмеге алып баралар. 33 Такъа деп айтылагъан ерге гелген заманда, онда Ону булан бирге, бирин онг ягъында, биревюн де сол ягъында, эки жинаятчыны да хачгъа илелер. 34 Иса булай дей: Асгерлер чёп салып, Ону опуракъларын пайлап алалар. 35 Халкъ токътап къарай. Олар булан бирге башчылар да, Ону мысгъыллай туруп: – Башгъаланы къутгъара эди, эгер О Месигь буса, Оьзюн де къутгъарсын гьали, – дей. 36 Асгерлер де Исаны хорлайлар. Ювукъ барып, Огъар ачыгъан чагъыр бермеге къарайлар. 37 – Эгер Сен ягьудилени пачасы бусанг, Озюнгню къутгъар, – дей олар. 38 Ону уьстюнде «Ягьудилени пачасы» деп язылгъан языв бола. 39 Хачгъа илинген жинаятчылардан бириси, Огъар сёгюшюп: – Эгер Сен Месигь бусанг, Оьзюнгню де, бизин де къутгъар! – дей. 40 Биревюсю буса, огъар айып этип булай дей: – Сен Аллагьдан къоркъмаймысан? Сен оьзюнг де шолай жазагъа тарыгъансан чы! 41 Биз чи энни гьакъ кюйде, оьзюбюз этген ишлерибизге лайыкълы жаза алгъанбыз. О чу бир яман зат да этмеген. 42 Сонг Исагъа: – Иса, Сен пача болуп гелген заманда, мени де эсге аларсан, – дей. 43 – Гертисин сёйлеймен сагъа: бугюн сен Мени булан бирче женнетде болажакъсан, – деп жавап бере Иса огъар. Исаны оьлюмю 44 Тюшде сагьат он экиден уьчге ерли бютюн уьлкени къарангылыкъ къуршай. Шо гьал сагьат уьчлер болгъунча узатылып тура. 45 Гюн тутула ва ибадатханадагъы перде ортасындан эки ярыла. 46 Иса гючлю тавуш булан къычырып: – Гьей Атам! Мен ругьумну Сени къолунга беремен, – дей. Шону да айтып, Иса жан бере. 47 Юз асгерни башчысы буса, болгъан ишлени гёрюп, Аллагьгъа макътав эте ва: – Гертилей де, Бу Адам муъмин адам болгъан, – дей. 48 Бу тамашагъа къарамагъа жыйылгъан бютюн халкъ болгъан затланы гёргенде, къайгъырагъанлыкъдан тёшлерин тюе туруп, уьйлерине къайта. 49 Исаны таныйгъанланы барысы да ва Ону артындан Галилеядан гелген къатынлар, арекде токътап, бу ишлеге къарап туралар. Исаны гёмюв 50-51 Онда Юсуп деген яхшы амаллы ва муъмин бир адам болгъан. Оьзю ягьудилени оьр мажлисини ортакъчысы болса да, о ёлдашлары этеген дувангъа рази болмагъан. Юсуп Ягьудеяны Ариматея деген шагьарындан ва Аллагьны гьакимлик этеген заманын къаравуллайгъанлардан бири болгъан. 52 Пилатны янына гелип, о Исаны сюегин берсин деп тилей. 53 Ону илинген еринден тюшюрюп, кетен гебинге чырмай, яргъа къазылып этилген ва ичине бирев де гёмюлмеген къабургъа сала. 54 Шо гюн сонгугюнге гьазирлик гёреген гюн болгъан.

https://pravbiblioteka.ru/reader/?bid=523745

Сен, ягьуди де болуп, мен самариялы къатындан ичмеге сув нечик тилеп боласан? – деп сорай. (Неге тюгюл де, ягьудилер самариялылар булан къатнашмай болгъанлар.) 10 – Эгер сен Аллагьны адамлагъа береген савгъатын ва: «Магъа бир ичмеге сув бер», – деп сагъа Ким тилегенни биле эдинг буса, сен оьзюнг де Огъар тилер эдинг, О да сагъа яшав береген сув берер эди, – деп жавап бере Иса огъар. 11 – Бийим! Сени сув алмагъа гьеч бир затынг да ёкъ, къую да терен. Шолай болгъанда, яшав береген сув Сагъа къайдан гелген? 12 Бу къуюну бизге уллу атабыз Якъуб берген. О оьзю, ону уланлары ва тувары-малы мундан сув ичген. Якъубдан да Сен уллумусан дагъы? – дей къатын Огъар. 13 – Бу сувдан бир ичген гиши дагъы да ичмеге сюежек. 14 Мен бережек сувдан ким ичсе, бир де сувсамажакъ. Мен огъар бережек сув шо адам учун даимлик яшавгъа багъып агъагъан бир булакъгъа айланып къалажакъ, – деп жавап бере Иса огъар. 15 – Бийим! Магъа шолай сувдан бер дагъы. Мен дагъы сувсамасман. Магъа сув алмагъа дагъы мунда гелмеге тарыкъ болмажакъ, – дей къатын Огъар. 16 – Барып, эрингни де чакъырып, мунда къайтып гел, – дей Иса. 17 – Мени эрим ёкъ, – деп жавап бере къатын Огъар. – Эрим ёкъ деп, сен герти айтдынг! 18 Сени беш эринг болгъан. Гьали сен оьзю булан яшайгъанынг да сени эринг тюгюл. Сен шону тюз айтдынг, – дей Иса огъар. 19 – Бийим! Къарайман, Сен пайхаммарсан. 20 Бизин ата-бабаларыбыз Аллагьгъа бу тавда ибадат этгенлер. Сиз, ягьудилер буса, ибадат этме герекли ер Ерусалимде дейсиз, – дей къатын Огъар. 21 Иса огъар булай дей: – Магъа инан, гьей къатын, олай бир заман гелир, Атабызгъа не бу тавда, не Ерусалимде ибадат этмежексиз. 22 Сиз, самариялылар, кимге ибадат этегенигизни билмейсиз, биз, ягьудилер, буса кимге ибадат этегенибизни билебиз. Къутгъарылыв ягьудилерден геле. 23 Амма герти ибадат этегенлер Атабызгъа гьакъ юрекден ва гьакъ герти кюйде ибадат этеген заман гелир. Шо заман гелип де тура! Атабыз да Оьзюне шолай ибадат этегенлени ахтара! 24 Аллагь Ругьдур, Огъар ибадат этегенлер де гьакъ юрекден ва гьакъ герти кюйде ибадат этме гереклер.

https://pravbiblioteka.ru/reader/?bid=523745

10 Шолай болгъанда, сен иман къардашынгны не учун айыплайсан дагъы? Яда сен иман къардашынга неге оьктем кюйде янашасан дагъы? Биз барыбыз да Аллагьны алдында токътажакъбыз чы. 11 Сыйлы Язывларда булай язылгъан: Оьзюмню барлыгъым булан ант этемен, – дей Раббибиз: гьар ким Мени алдымда тиз чёгежек ва гьар тилде Аллагьгъа макътавлар этилежек. 12 Демек, гьар бирибиз Аллагьны алдында оьзюбюз учун гьисап бережекбиз. 13 Буса бир-бирибизни айыпламайыкъ. Иман къардашыбызгъа чаптакъ салагъандай яда ону гюнагь ёлуна тюшмеклигине себеп болагъандай бир зат да этмесни къастын этсек яхшы. 14 Оьзлюгюнден бир зат да мурдар тюгюл экенни мен Раббибиз Исадан таба билемен ва инанаман. Амма бирев бир затны мурдар деп гьисап эте буса, шо ону учун мурдардыр. 15 Эгер сен ашайгъан зат учун иман къардашынгны хатири къала буса, сен сюювге гёре иш гёрмейсен. Ашайгъан ашынг саялы иман къардашынгны дагъытма! Неге тюгюл де, ону учун Месигь оьлюп гетди. 16 Сиз яхшы деп гьисап этеген затгъа башгъалар яман деп айтмайгъан кюйню этигиз. 17 Неге десе, Аллагьны гьакимлигини тюбюнде яшамакъ – ашамакъ-ичмеклик булан байлавлу зат тюгюл, Аллагьны Ругьу савгъат этип береген муъмин яшавда, парахатлыкъда ва сююнчде. 18 Месигьге ким шо кюйде къуллукъ эте буса, ондан Аллагь рази къалар ва огъар инсанлар гьюрмет этер. 19 Шолай болгъанда, биз оьз арабыздагъы парахатлыкъгъа ва бир-биревню къурашдырагъан затгъа багъып талпынайыкъ. 20 Ашарлыкъ учун Аллагьны ишин бузмагъыз! Ашайгъан гьар-бир зат тазадыр, амма башгъа гишини гюнагь ёлуна тюшмеклигине себеп болагъан затны ашайгъан гишиге яхшы болмас. 21 Эгер къардашынгны гюнагь ёлуна тюшмеклигине себеп бола буса, эт ашамасанг ва чагъыр ичмесенг, оьзге затланы этмесенг яхшы. 22 Шо гьакъда токъташгъан пикруларынгны оьзюнг ва Аллагь булан сакълап къой. Оьзю сайлагъан ишинде оьзюн айыплы гёрмейген адам не насиплидир дагъы! 23 Шекленеген адам, эгер ашамагъа ярамай деп гьисап этилеген затны ашаса, Аллагьны алдында айыплы болур, неге тюгюл де шо имангъа гёре этилеген иш тюгюл. Имангъа гёре этилмейген гьар зат буса – гюнагь.

https://pravbiblioteka.ru/reader/?bid=523745

  001     002    003    004    005    006    007    008    009    010